Септични ями на село: Поддръжка и почистване

Септичните ями са подземни резервоари, предназначени за събиране и пречистване на битови отпадни води от домове, които не са свързани към канализационната мрежа. Те са често срещано решение за отводняване в селски райони и места, където липсва централизирана канализационна система.

Тя представлява подземен резервоар, обикновено направен от бетон, фибростъкло или полиетилен, където се събират и разлагат отпадъчните води чрез биологични процеси. В процеса на разлагане се отделят течни и твърди отпадъци, като течността се извежда чрез дренажната система, а твърдите материали се разлагат постепенно.

Правилната поддръжка и почистване на септичната яма са от съществено значение за оптималното функциониране на канализационната система  и за предотвратяване на потенциални проблеми.

Без редовна поддръжка и почистване септичната яма може да се запълни с твърди отпадъци, което може да доведе до блокажи и преливане на отпадъчни води.

Ето защо е от съществено значение да се полагат необходимите грижи за септичната яма, за да се осигури нейното дълготрайно и ефективно функциониране и да се предпази околната среда от замърсяване.

 

Поддръжка и почистване на септична яма на село

 

Принцип на работа на септичната яма

Септичната яма работи по принципа на биологично разложение на отпадъчните води, което води до тяхното почистване. Когато отпадъчните води от домакинствата влизат в септичната яма, те се разделят на течна и твърда част. Течността, която съдържа по-леките частици и течни съединения, се отделя от по-тежките твърди материали.

След това течността преминава през процес на биологично разложение, където микроорганизмите разлагат органичните вещества и отделят газове като метан и въглероден диоксид. Този процес води до намаляване на нивото на органични вещества и замърсители в течността, като я прави по-подходяща за оттичане в почвата.

Основните компоненти на септичната яма са:

  • Седиментационна камера

Тук се утаяват твърдите вещества от отпадните води, образувайки утайка на дъното.

Размерите на камерата са съобразени с броя на обитателите и количеството генерирани отпадни води.

  • Филтрационна камера

Пречистената вода от седиментационната камера се прелива във филтрационната камера.

Там водата преминава през слой пясък и чакъл, които задържат остатъчните замърсители.

Пречистената вода се оттича в околната среда през дренажни тръби или перколационен слой.

  • Вентилационна тръба

Осигурява приток на свеж въздух в септичната яма, подпомагайки разграждането на органичните вещества.

  • Входна тръба

Свързва септичната яма с канализационната система на дома.

Фактори, влияещи на работата на септичната яма

Претоварването на септичната яма с повече отпадни води, отколкото може да преработи, може да доведе до запушвания и преливане.

Някои вещества, като например мазнини, бои и химикали, могат да нарушат процеса на пречистване и да навредят на бактериите в септичната яма.

Повредена септична яма, с пукнатини или неправилно функциониращи компоненти, може да пропуска отпадни води в околната среда.

Дренажните свойства на почвата влияят на способността на водата да се оттича от септичната яма.

Ето защо е необходимо редовно почистване на септичната яма в селските райони, където няма изградена канализация, за да се премахнат утайките и да се поддържа нейната правилна работа. Препоръчително е почистването да се извършва от квалифициран специалист веднъж годишно или на всеки две години, в зависимост от натоварването на септичната яма.

Поддръжка и почистване на септичната яма

Редовните инспекции и проверки на септичната яма позволяват ранното откриване на потенциални проблеми и възможно навременно реагиране, преди те да се задълбочат и доведат до сериозни повреди на септичната система.

Използването на подходящи продукти за поддръжка на септичната яма може да помогне за подобряване на нейното функциониране и удължаване на живота й. Това могат да бъдат бактериални добавки, които подпомагат биологичния процес на разложение в ямата, както и специализирани почистващи препарати, които помагат за разграждане на твърдите отпадъци. Важно е да се избират продукти, които са съвместими със състава на септичната яма и които не ще доведат до нарушаване на естествените бактериални процеси в нея.

Предпазните мерки включват избягване на излишно ползване на химикали, които могат да нарушат бактериалния баланс в ямата, както и избягване на хранителни отпадъци и други материали, които не се разграждат лесно. Освен това, важно е да се избягва претоварване на системата с прекомерно количество отпадъчни води, като се пази внимание на спестяването на вода и редовното поддръжка на водния кран и санитарните уреди.

Почистването на септичната яма е необходимо, когато нивото на твърди отпадъци достигне до критична точка, където запълването на резервоара може да доведе до проблеми с оттичането или дори до преливане на отпадъчни води на повърхността. Препоръчително е изпомпването да се извършва от квалифициран специалист веднъж годишно или на всеки две години, в зависимост от натоварването на септичната яма.

Не се препоръчва самостоятелно изпомпване на утайката, тъй като това може да наруши процеса на пречистване и да разпространи неприятни миризми.

Почистването на септичната яма трябва да се извършва от специализирани фирми, които разполагат с необходимото оборудване и опит за извършване на задачата безопасно и ефективно. КАНАЛИ ТИНО ЕООД разполага с така наречената фекалка – камион с резервоар за изсмукване на течността и изваждане на твърдите отпадъци от резервоара. След изсмукването на септичната яма, течността се извежда за обработка, а твърдите отпадъци се изхвърлят по подходящ начин.

В това заснето от нас видео може да видите процеса на почистване на една септична яма в село Григорево.

 

 

За населените места без канализация винаги може да разчитате на съвети от нашите специалисти за поддръжка на септичната система и инспекция за откриване на евентуални проблеми, които могат да бъдат решени предварително, преди да станат по-големи и по-скъпи за поправка.