Почистване на септични ями

КАНАЛИ ТИНО ЕООД предлага висококачествени ВиК услуги за почистване на септични ями, пречиствателни станции за битови отпадни води, както и почистване на калоуловители и маслоуловители.

Почистване на септични ями

Почистване на септични ями

Септичните ями са подземни резервоари, които се използват за съхраняване и пречистване на отпадни води от домакинства и други малки обекти. Те се състоят от две основни части: първата част е резервоар за утаяване, където се утаяват твърдите частици от отпадните води; втората част е филтърен слой, който пречиства отпадните води, преди те да бъдат изхвърлени в околната среда.

С течение на времето, в септичните ями се натрупват отлагания от твърди частици, мазнини и други замърсители. Тези отлагания могат да доведат до задръствания, които да затруднят или дори да блокират оттичането на отпадните води.

Почистването на септични ями е важна процедура, която осигурява ефективното функциониране на канализационната система и предотвратява проблеми със замърсяване на околната среда. В случай че не се извършва периодично почистване, отлаганията от отпадъци могат да се натрупат и да предизвикат неприятни ситуации като запушване на тръбите или изтичане на нечистотии.

Процедурата по почистване на септични ями обикновено включва следните стъпки:

 • Преди да започне процесът на почистване, специалистите от КАНАЛИ ТИНО ЕООД оценяват нивото на натрупаната утайка в септичната яма. Това определя необходимостта от почистване и количеството отпадъци, които трябва да бъдат отстранени.
 • Изпомпване на утайката от септичната яма със специализирано оборудване.Този процес осигурява отстраняването на отпадъците и възстановяване на нормалната функционалност на септичната система.
 • Отпадъците, които са били изпомпени от септичната яма, се изхвърлят в специализирани обработващи съоръжения, където се подлагат на процеси на обработка и рециклиране.

След извършване на процедурата ние ще ви предоставим съвети за правилната експлоатация на септичната система и предпазване от по-голямо натрупване на отпадъци. Това може да включва регулярни проверки, използване на биологични препарати и спазване на препоръчителни интервали за почистване.

Почистването на септични ями е необходимо да се извършва редовно, в съответствие с индивидуалните нужди на домакинството или обекта. Този процес гарантира тяхното дългосрочно функциониране.

Почистване на пречиствателни станции

Почистване на пречиствателни станции

Пречиствателните станции за битови отпадни води са системи, които се използват за пречистване на отпадните води от домакинства и други малки обекти. Те обикновено включват няколко етапа на пречистване:

 • Утаяване: твърдите частици от отпадните води се утаяват в резервоар;
 • Биологично пречистване: микроорганизми разграждат органичните замърсители в отпадните води;
 • Физико-химично пречистване: химикали или други процеси се използват за отстраняване на останалите замърсители от отпадните води.

Почистването на пречиствателни станции за битови отпадни води в домакинствата гарантира ефективната обработка на отпадъчните води и спазването на екологични стандарти. Тази мярка не само поддържа здравословната среда, но и осигурява правилното функциониране на домашната канализационна система.

Честотата на почистването зависи от размера на пречиствателната станция, броя на хората, които я използват, и вида на отпадните води, които се изхвърлят в нея. Обикновено пречиствателните станции за битови отпадни води се почистват на всеки 1-3 години.

Ето някои конкретни дейности, които се извършват при почистването на пречиствателни станции за битови отпадни води:

 • Екипът на КАНАЛИ ТИНО ЕООД извършва оценка на текущата работа на пречиствателната станция, включително проверка на състоянието на филтрите, използвани за обработка на отпадъчните води;
 • Почистване на утаителния резервоар: отлаганията от твърди частици се отстраняват от утаителния резервоар;
 • Почистване на биологичния резервоар: отстраняване на отлаганията от микроорганизми в биологичния резервоар;
 • Прочистване на филтрите: филтрите се почистват или сменят, за да се гарантира ефективното им функциониране;
 • Канализационните тръби и връзките могат да бъдат проверени за възможни изтичания или повреди, които биха довели до загуба на ефективност.

Почистването на пречиствателните станции за битови отпадни води е важна задача, която помага да се поддържат тези системи в добро състояние и да се предотвратяват бъдещи проблеми.

Собствениците на домакинствата могат да получат обучение за правилната поддръжка на пречиствателната станция, включително как да следят за предупредителни знаци за евентуални проблеми.

Почистването на пречиствателните станции се извършва в съответствие със законовите изисквания и стандарти за опазване на околната среда, които КАНАЛИ ТИНО ЕООД спазва.

Почистването на маслоуловители и калоуловители

Почистването на маслоуловители и калоуловители

Маслооуловителите и калоуловителите са устройства, които се използват за събиране и пречистване на замърсителите от отпадни води. Почистването им е важно за поддържането на функционалността на индустриални и комерсиални обекти, които обработват и използват масла и други химикали в производствените си процеси.

Кало и маслоуловителите са устройства, които служат за задържане и отделяне на масла, мастни вещества и тежки частици от отпадъчните води, преди те да бъдат изхвърлени в канализационната система или в околната среда. Маслооуловителите събират мазнини и други плаващи замърсители, а калоуловителите събират твърди частици, като пясък, глина и други.

Почистването на масло и калоуловители включва следните действия от страна на нашите специалисти:

 • Източване на отпадните води от устройството.
 • Отстраняване на отлаганията от замърсители с помощта на специализирана техника за изпомпване на отделените масла, мастни вещества и други тежки частици от уловителите. Този процес осигурява изваждане на събраните материали, предотвратявайки тяхното изтичане в канализационната система.
 • Почистване на вътрешните повърхности на масло и калоуловителите от отлагания и остатъци. Филтрите се премахват и почистват, като се гарантира оптималната им работа.
 • Измиване на устройството с вода и почистващи препарати.
 • Обработка на отлаганията по безопасен начин.

Всеки собственик на жилищна или комерсиална сграда носи отговорност за правилното отвеждане на мръсните води и спазване на предвидените за това законови разпоредби. Не изоставяйте грижата за канализацията на вашия дом или бизнес за последно. Свържете се с нас още сега, и ние ще ви предоставим персонализирани решения за почистване на септична яма, пречиствателна станция или кало и маслоуловител. С професионален подход и техническо оборудване гарантираме безопасност, удобство и дългосрочно функциониране на вашите отводнителни системи.